Pronunciation

Luyện phát âm tương tự Latin

Riolish Pronunciation là Chương trình luyện phát âm theo phương pháp tương tự La-tin.

Chương trình sử dụng các âm Latin mà dòng Tiếng Việt đang sở hữu để hướng dẫn người học Anh ngữ đạt được chất lượng phát âm tương tự khoảng 90% so với người bản ngữ

1,900,000 VND Buy it
Pronunciation