Chính sách riêng tư
18/07/2020 Viewed: 9869

Để hỗ trợ thực thi các chức năng học tập, các ứng dụng hỗ trợ học tập của Vinh Danh Education sẽ sử dụng một số tính năng trên thiết bị điện thoại.

Việc sử dụng các tính năng bên dưới chỉ nhằm mục đích duy nhất là thực thi chức năng của các giao diện học tập.

Các tính năng sử dụng bao gồm:

chinh-sach-rieng-tu

Internet Connection (kết nối Internet)

Riolish uses Internet Connection to access to the API server for the contents of our English lessons

(Chương trình Riolish sử dụng kết nối Internet để truy cập API server để trả lấy nội dung của các bài học Tiếng Anh)

Microphone Recording (Thu âm)

Riolish uses phone microphone to help users practice their speaking skill. Users will later decide to accept this permission when accessing Riolish’s Speaking features. 

(Riolish sử dụng chức năng thu âm của mic-rô để giúp người dùng luyện tập kỹ năng nói. Người dùng sẽ quyết định có chấp nhận sử dụng quyền này hay không khi truy cập chức năng Speaking của Riolish)

Speech Recognition (Nhận dạng giọng nói)

Riolish needs this permission to analyze users’ speech and give them marks of how well they have practiced their speaking skill 

(Riolish cần quyền này để phân tích giọng nói của người học và chấm điểm họ đã hoàn thành kỹ năng speaking ở mức độ nào)

Data Storage (Lưu trữ dữ liệu)

Riolish needs storage permission to store media files such as pictures, pronunciation sound, etc. in learners’ phone memory. These pictures and audios are used to illustrate the lesson content of the course 

(Riolish cần quyền lưu trữ để lưu trữ các tập tin đa phương tiện như hình ảnh, âm thanh phát âm, etc trên bộ nhớ điện thoại của người học. Những âm thanh và hình ảnh này được dùng để minh họa nội dung bài học của khóa học)

Account Registration (Đăng ký tài khoản)
  • Riolish uses log-in account system to help English learners store their study result such as speaking score, listening score or exercise score, etc. (Riolish sử dụng hệ thống tài khoản đăng nhập để giúp người học Tiếng Anh lưu trữ kết quả học tập của họ như điểm nói, điểm nghe, hoặc điểm làm bài tập….)
  • Each user needs to provide an email as a user name and a password to be granted membership. This email is used for account confirmation, password reset. (Mỗi người học cần cung cấp địa chỉ email để làm tên đăng nhập và một mật khẩu để được cấp quyền thành viên. Email này được dùng để xác nhận tài khoản, thiết lập lại mật khẩu.)
  • Other personal information is optional. (Các thông tin cá nhân khác không bắt buộc)

Famous Quotes