Grammar

Ngữ pháp ứng dụng (2290 views)

Đây là chương trình tổng kết các điểm ngữ pháp thường dùng trong thực tiễn cuộc sống gồm

  • Hướng dẫn sử dụng các thì trong Tiếng Anh
  • Chia động từ và sử dụng trạng từ thời gian
  • Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ
  • Mẫu câu phổ biến trong Tiếng Anh
1,290,000 VND Sold: 440 Buy it
Grammar

Điểm nổi bật